• Teaser
 • Teaser
 • Teaser
 • MORZE, PLAŻA, SŁOŃCE, SPOKÓJ.

  Esencja wypoczynku.
 • Zabawa, zabawa, zabawa...

  po prostu... ZABAWA.
 • Lubisz morze, piasek i słońce ?

  Do plaży mamy 5 minut...

Stażyści i praktykanci

Informacja dla osób odbywających praktyki, staże, szkolenia w Centrum Medyczne HCP Sanatorium Uzdrowiskowym w Dąbkach
o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej Rozporządzenie)

Centrum Medyczne HCP Sanatorium Uzdrowiskowe w Dąbkach (dalej: Sanatorium) podaje następujące informacje:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.  z siedzibą w Poznaniu przy ul. 28 czerwca 1956 r. nr 194, 61-485 Poznań, REGON 639635360  NIP 783-15-16-773 zwane dalej Administratorem. Sanatorium jest jednostką organizacyjną Centrum Medycznego HCP Sp. z o.o. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 1. odbycia praktyki, odbycia stażu zawodowego lub przygotowania zawodowego, odbycia specjalizacji przez stażystów, praktykantów, osób odbywających specjalizację, studentów, absolwentów uczelni;
 2. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków – jeżeli umowy lub porozumienia zawarte między Sanatorium a Panią/Panem lub uczelnią, której Pani/Pan jest uczniem lub studentem tak przewidują.

na podstawie:

 1. a) art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia – tj. w celu zawarcia i realizacji umowy dotyczącej odbywania przez Panią/Pana stażu lub praktyki w Sanatorium;
 2. b) art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia – tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego w związku z właściwymi przepisami prawa krajowego, w szczególności z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

c)art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia – tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających              z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – dla ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, a także w ramach monitoringu wizyjnego w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób oraz ochrony mienia na terenie należącym do Sanatorium;

 1. d) art. 9 ust. 2 lit b) Rozporządzenia – tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej – tylko w przypadku gdy wskutek współpracy Administrator będzie zobligowany do przetwarzania Pani/Pana danych szczególnych kategorii np. dotyczących zdrowia.

W razie gdy wykorzystanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie będzie wymagane na podstawie powyższych przesłanek, Administrator może prosić Panią/Pana                    o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Pani/Pana danych osobowych (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit a) Rozporządzenia). W takim przypadku podanie danych przez Panią/Pana będzie dobrowolne. Udzieloną nam zgodę może Pani/Pan w każdej chwili wycofać.

 • Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, oraz podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę o powierzeniu danych osobowych (w szczególności podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną).
 • Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani organizacjom międzynarodowym.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż to konieczne tj. przez okres obowiązywania umowy lub porozumienia, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi oraz przez okres niezbędny do zrealizowania obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa; natomiast w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych oparte jest na podstawie odrębnej zgody - do czasu jej wycofania.
 • Przysługuje Pani/Panu, w odniesieniu do Pani/Pana danych, prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
 • do ograniczenia przetwarzania danych,
 • do usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie,
 • do przenoszenia danych,
 • do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których będzie można z nich skorzystać, wynikają                    z przepisów prawa. Tak więc to, z którego uprawnienia będą mogli Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych przez Administratora.

 • Dodatkowo posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz w większości

       przypadków niezbędne do zawarcia i realizacji umowy lub wynikające z przepisów prawa.

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w tym profilowaniu.

- DO POBRANIA -

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers