• Teaser
 • Teaser
 • Teaser
 • MORZE, PLAŻA, SŁOŃCE, SPOKÓJ.

  Esencja wypoczynku.
 • Zabawa, zabawa, zabawa...

  po prostu... ZABAWA.
 • Lubisz morze, piasek i słońce ?

  Do plaży mamy 5 minut...

Pacjenci

Informacja dla Pacjentów Sanatorium Uzdrowiskowego w Dąbkach i ich Opiekunów
(pobyty ze skierowaniem z NFZ i bez skierowania z NFZ, pobyty lecznicze, turnusy rehabilitacyjne).

 

Zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej: Rozporządzenie)

Centrum Medyczne HCP Sanatorium Uzdrowiskowe (dalej: Sanatorium) podaje następujące informacje:

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. 28 czerwca 1956 r. nr 194, 61-485 Poznań, REGON 639635360, NIP 783-15-16-773; zwane dalej Administratorem. Sanatorium Uzdrowiskowe w Dąbkach jest komórką organizacyjną Centrum Medycznego HCP Sp. z o.o. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych pacjentów, ich opiekunów oraz osób upoważnionych do uzyskiwania dokumentacji i informacji o stanie zdrowia pacjentów oraz odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami.

 2. Administrator w ramach prowadzonej działalności przetwarza dane:
  1. pacjentów – w szczególności dane identyfikacyjne jak imiona, nazwisko pacjenta, imiona i nazwiska rodziców pacjenta, oznaczenie płci, nr PESEL, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego, nr skierowania oraz dane dotyczące zdrowia zawarte przede wszystkim w dokumentacji medycznej,
  2. przedstawicieli ustawowych, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych pacjentów – w szczególności w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail, nr PESEL,
  3. osób upoważnionych do uzyskiwania dokumentacji i informacji o stanie zdrowia pacjentów – w postaci imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe dla celów:
  1. realizacji świadczeń zdrowotnych - na podstawie art. 9 ust. 2 lit c) i h) Rozporządzenia w związku z przepisami krajowego prawa medycznego, w szczególności ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej przy zachowaniu obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  2. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia to jest:
   • dla celu zwiększenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Sanatorium oraz ochrony mienia – prowadzenie monitoringu wizyjnego,
   • wykrywania nadużyć;
   • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń.

Przekazanie danych osobowych w celu świadczenia usług medycznych/leczniczych i rehabilitacyjnych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia jest wymogiem ustawowym. Ich niepodanie będzie skutkować odmową udzielenia świadczeń.

4. Jeżeli wykorzystanie przez Administratora danych osobowych pacjentów oraz ich opiekunów nie jest niezbędne do wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa bądź nie wynika z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania tych danych osobowych, na podstawie art. 6 lit a) oraz art. 9 lit a) Rozporządzenia. W takim przypadku podanie danych będzie dobrowolne. Udzieloną nam zgodę będzie można w każdej chwili wycofać.

5. Dane osobowe będą lub mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa (jak np. NFZ, Rzecznik Praw Pacjenta, Sądy, Prokuratura), a także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę o powierzeniu danych osobowych (w szczególności podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną Sanatorium).

6. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (tj. poza obszar Unii Europejskiej) ani organizacjom międzynarodowym.

7. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tzn. przez okres wymagany właściwymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj.:

 • 20 lat - dokumentacja medyczna,
 • 10 lat - klisza RTG przechowywana poza dokumentacją medyczną,
 • 5 lat - skierowania oraz zlecenia,
 • 22 lata - dokumentacja medyczna dziecka wytworzona w okresie do ukończenia przez nie drugiego roku życia.

 

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
 • do usunięcia danych,
 • do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • do przenoszenia danych,
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W zakresie osób niepełnoletnich, wyżej wymienione prawa wykonuje przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub opiekun faktyczny.

Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których będzie można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa (zależy to np. od podstawy prawnej przetwarzania konkretnych danych).

Dodatkowo osoba, której dane dotyczą (w przypadku osób niepełnoletnich przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub opiekun faktyczny) ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

9. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

10. Można skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych w sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych przy wykorzystaniu adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

- DO POBRANIA -

 

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers