• Teaser
 • Teaser
 • Teaser
 • MORZE, PLAŻA, SŁOŃCE, SPOKÓJ.

  Esencja wypoczynku.
 • Zabawa, zabawa, zabawa...

  po prostu... ZABAWA.
 • Lubisz morze, piasek i słońce ?

  Do plaży mamy 5 minut...

Monitoring

Informacja dla osób objętych monitoringiem wizyjnym w Sanatorium.

 

Zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej RODO)

Centrum Medyczne HCP Sanatorium Uzdrowiskowe (dalej: Sanatorium) podaje następujące informacje:

 • Administratorem danych osobowych jest Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. 28 czerwca 1956 r. nr 194, 61-485 Poznań, REGON 639635360 NIP 783-15-16-773; zwane dalej Administratorem. Sanatorium Uzdrowiskowe w Dąbkach jest komórką organizacyjną Centrum Medycznego HCP Sp. z o.o. Administrator decyduje o środkach i celach przetwarzania danych osobowych osób objętych monitoringiem w Sanatorium oraz odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami.
 • Przetwarzanie danych osobowych przy wykorzystaniu monitoringu wizyjnego odbywa się w celu ochrony obiektów i mienia oraz zwiększenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Sanatorium, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO t.j. w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 • Zakresem monitoringu wizyjnego objęte są niżej wymienione obiekty Sanatorium:

-  Baza Zabiegowa – korytarze ( 6 kamer) – wejście główne do Sanatorium oraz wejście przy budynku B – 2 kamery – parking główny oraz parking boczny – 2 kamery, podwórze – 1 kamera.

 • Dane osobowe w postaci wizerunku rejestrowane są przez system monitoringu wizyjnego w sposób ciągły. System monitoringu wizyjnego nie rejestruje dźwięku.
 • Dane osobowe są udostępniane upoważnionemu przez Administratora personelowi Sanatorium w Dąbkach: kierownictwu Sanatorium oraz osobom obsługującym recepcję. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (np. takim jak Sąd, Prokurator).
 • Okres przechowywania danych zarejestrowanych przez kamery monitoringu wizyjnego wynosi (ok 30 dni). Po tym okresie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie nowych danych.
 • W przypadku, w którym nagrania obrazu z monitoringu wizyjnego mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub gdy kierownictwo Sanatorium poweźmie wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu, termin przechowywania danych osobowych określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 • Przekazywanie danych osobowych w postaci wizerunku jest powiązane pod względem technicznym i organizacyjnym z przebywaniem na terenie objętym monitoringiem, który jest oznaczony tablicami informującymi, że dany obszar objęty jest monitoringiem.
 • Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (tj. poza obszar Unii Europejskiej) ani organizacjom międzynarodowym.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych osobowych (wizerunku),

- do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,

- do ograniczenia przetwarzania danych,

- do przenoszenia danych,

- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

- do usunięcia danych osobowych.

W zakresie osób niepełnoletnich, wyżej wymienione prawa wykonuje przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub opiekun faktyczny.

Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których będzie można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. Tak więc to, z którego uprawnienia będzie można skorzystać, zależeć będzie przede wszystkim od podstawy prawnej przetwarzania danych przez CM HCP Sp. z o.o.

Dodatkowo osoba, której dane dotyczą (w przypadku osób niepełnoletnich przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub opiekun faktyczny) ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 • Dane osobowe nie będą podlega
 • zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektó dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 • Można skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych w sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych przy wykorzystaniu adresu e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

- DO POBRANIA -

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers